MIYAKO ISLAND 宫古岛市综合博物馆

宫古岛市综合博物馆是介绍宫古自然、历史、民俗、文化的博物馆。